Aftellen. De klok loopt.
Morgen is het aan u. Welke ook uw voorkeur is, welk maatschappijbeeld u het
meeste aanspreekt of welke regeringen u na 25 mei wil doen ontstaan: stem vooral
met uw hersenen, ook een beetje met uw hart, en laat die buik (en zeker die
onderbuik) voor wat ze zijn. Ondergeschikt in het stemhokje.

We werden deze campagne
alweer overdonderd met een ontelbaar aantal programmapunten, die werden verpakt
in dikke brochures, goede voornemens en toekomstdromen. Van ‘Verandering voor
vooruitgang’ over ‘Samen beter doen’ tot ‘Goesting in de toekomst’, waarbij ik
nog een paar slogans vergeet. Voor het eerst in de geschiedenis werden de
grootse plannen grondig becijferd, een zeer goede zaak. Als u nog twijfelt en
niet wegwijs geraakt uit de wirwar aan speer- en breekpunten, kijk dan naar
artikel 1 van de statuten of de beginselverklaring van de verschillende
partijen. Dat is de basis, van dat principe vertrekt de partij. Ik help u even
een eind op weg, van klein naar groot (op basis van de federale uitslag van
2010). Nog één opmerking vooraf: bij zowat alle partijen is het quasi
onmogelijk om op de eigen website heel snel de beginselverklaring terug te
vinden. Dat kan beter!

***

PVDA+

(Heb lang gezocht, maar zelfs
op de officiële site van de PVDA vind je die niet terug (je kan de
beginselverklaring wel kopen, wat ik uiteraard niet gedaan heb). Op een
verzoek om ze op te sturen ontving ik geen enkele reactie. Vreemd. Ik baseer me dan maar op artikel van de statuten van de PTB, de Waalse versie van deze unitaire partij. Die zouden identiek moeten zijn.)
“De Partij van de Arbeid België wil de vertegenwoordiger zijn van alle arbeiders van ons land, zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit of afkomst. De PVDA organiseert vrouwen en mannen die samen een socialistische samenleving willen oprichten. De PVDA is een communistische partij van onze tijd. Haar einddoel is een samenleving die de uitbuiting van de ene mens door de andere verwerpt en waarvan het geheel van de gemeenschap de samenleving bestuurt.”

***

Groen

Inspiratie / Groen is gegroeid uit de Anders Gaan Leven
Beweging en is in Vlaanderen en Brussel de politieke uitdrukking van de
internationale beweging van politieke ecologie.

Samenleving voor
de toekomst /
Groen komt
op voor een samenleving waarin ecologie, solidariteit met de kwetsbaren en
sociale gelijkheid centraal staan en strijdt hiervoor op democratische en
vreedzame wijze.

Structuren voor
ecologisch samenleven /
Groen werkt aan politieke oplossingen die een ecologische, solidaire en
sociaal rechtvaardige samenleving mogelijk maken.”

***

Vlaams Belang

“De partij strijdt
voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dit betekent dat het einddoel de ontbinding
is van de Belgische staatsstructuur en de stichting van een onafhankelijke
Vlaamse staat. Deze zal zijn soevereiniteit uitoefenen ten minste binnen de
perken van de huidige Belgische taalgrens en zal, met een bijzonder
taalstatuut, Brussel als hoofdstad hebben. “

***

sp.a

“De actie van sp.a is onvoorwaardelijk democratisch
en sociaal. sp.a wil een samenleving zonder klassenonderscheid, waarin iedereen
zich vrij en volledig kan ontplooien, zonder enige vorm van discriminatie van
geslacht, ras, handicap, taal, nationaliteit, godsdienst of
levensbeschouwelijke overtuiging. Ze stelt solidariteit tegenover egoïsme. Ze
beschouwt de samenleving als een samenwerkingsverband waarin democratische en
gelijke rechten, zowel als gelijke plichten, op alle vlakken moeten gelden:
politiek, economisch, sociaal, ecologisch en cultureel.

Ze verwerpt alle systemen of regimes waarin de
beslissingsmacht in handen van weinigen berust en de rechten en vrijheden van
de mens evenals het recht op zelfbeschikking worden miskend.

Ze verbindt er zich toe om de rechten en
vrijheden, zoals gewaarborgd door het bij de wet van 13 mei 1955 bekrachtigde
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
van 4 november 1950, en door de in België van kracht zijnde aanvullende
protocollen bij dat Verdrag, na te leven en door haar diverse geledingen en
mandatarissen in acht te doen nemen.

Het socialisme is voor sp.a dus een
bevrijdingsbeweging. Zij kiest voor een maximale ontplooiing van het individu,
maar in een maatschappelijke samenhang.

Haar actie gebeurt in het verlengde van de grote
humanistische traditie voor menselijke ontvoogding.”

***

Open
VLD

“De Open VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische
vrijheid. Alle burgers bezitten een aantal vrijheden en rechten die niemand hen
kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te beschikken over
rechtmatig verworven eigendom, de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan…;
deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de
gemeenschap waarin de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan
burgers de spil vormen, zoals familie, vereniging, buurt, volk en samenleving
moeten geëerbiedigd worden.

Alle burgers hebben de
plicht elkaars rechten en vrijheden te eerbiedigen. Politiek kan en mag slechts
betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk domein. De
politiek dient zich vooral terug te trekken uit eenieders individueel
leven.”

***

CD&V

“Voor ons telt elke mens. Elke mens is uniek en levert een eigen,
onvervangbare bijdrage aan de samenleving. Iedere persoon heeft eigen talenten
en eigen beperktheden. Elke mens verdient fundamenteel respect. Het is onze
opdracht de menselijke waardigheid te beschermen waar nodig en te versterken
waar mogelijk. Elke mens is verbonden. Mensen worden pas zichzelf in relatie
met anderen. Alleen als mensen zich met elkaar verbinden, kan een samenleving
vooruitgaan. Het is onze opdracht om die verbondenheid, die gestalte krijgt in
engagement en dialoog, te stimuleren en te ondersteunen.

Vanuit die
overtuiging willen we een geëngageerde waardenpartij zijn die de politieke stem
is van een brede, open beweging, die meer menselijke zekerheid tot stand brengt
en die radicaal kiest voor de democratie van verbondenheid. Wij willen bouwen
aan een menselijker Vlaanderen in een betere wereld.”

***

N-VA

“De Nieuw-Vlaamse Alliantie
(N-VA) is een politieke partij die in Vlaanderen vorm wil geven aan een
humanitair nationalisme voor de 21ste eeuw. Als enige ongebonden partij, los
van drukkingsgroepen, zuilen of financiële machten, verdedigt de Nieuw-Vlaamse
Alliantie het algemeen Vlaams belang. In haar streven naar een beter bestuur en
meer democratie kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor de
onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie.
Het Vlaanderen van de N-VA stelt zich open voor internationale samenwerking en
kijkt hiervoor in de eerste plaats naar Nederland.”

***

Stem gemotiveerd, stem
intelligent, stem toekomstgericht, maar vooral: stém!